Kamila Kulik

Kamila Kulik – rocznik ’81, absol­wen­tka filologii pol­skiej na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, obec­nie pracuje w biurze pro­jek­towym w Gdańsku.

Przy­godę z fotografią rozpoczęła 9 lat temu od plas­tikowego aparatu Holga, który skradł jej serce a którym posługuje się do dzisiaj. W fotografii bardziej od ukazy­wa­nia świata real­nego, od fotografii doku­men­tal­nej, intere­suje się kreacją włas­nej rzeczy­wis­tości, his­to­rie najpierw pow­stają w jej myślach a dopiero później zostają uwiecznione na kliszy. Uzyski­wane efekty to swego rodzaju per­fekcja w braku per­fekcji. Zniek­sz­tałce­nie obrazów przez aparat buduje atmos­ferę tajem­nic­zości i metafizy­czności a zam­gle­nie widoczne w pra­cach wprowadza w misty­czność. Nie zawsze wszys­tko jest czyste, często możemy odkryć drugie dno, ukryte znacze­nie, tajem­nic­zość, a wręcz nawet baśniowość miejsc, na które wcześniej nie zwracal­iśmy uwagi.

Brała udział w wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych, jest lau­re­atką konkursów fotograficznych w kraju i za granicą. Fotogra­fuje głównie aparatami anal­o­gowymi śred­nio­for­ma­towymi, takimi jak Holga czy Flexaret choć cza­sem również Polaroi­dem i Canonem.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+