Anna Musiałówna

Pra­cow­ała dla „itd.”, „Przy­jaciółki”, „Na Przełaj”, „Razem”.Od 1996 roku współpracuje z tyg. „Poli­tyka”, gdzie opub­likowała ponad 150 fotore­por­taży w rubryce „na własne oczy”. Jej repor­taż z zabiegu usuwa­nia ciąży „Minus jeden” opub­likowany w „itd.” w 76 r., który wywołał burzę na najwyższym szczeblu, do dziś jest prezen­towany w albu­mach i na wystawach.

Prace Musi­ałówny były prezen­towane w 2008 r. w Warsza­wskiej Zachę­cie na wys­tawie ‘”Doku­men­tal­istki – pol­skie fotografki XX wieku” Kura­torka m.in. wys­taw Pol­ska lat 70, Droga przez Polskę.

Współza­łoży­cielka i prezes Sto­warzyszenia Doku­men­tal­istów „Droga”.Najlepiej czuje się w niez­nanym tere­nie wśród obcych ludzi. Jej fotografie zna­j­dują się w zbio­rach Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie i w wielu albu­mach doty­czą­cych pol­skiej rzeczy­wis­tości. Członek ZPAF, SDP, ZAiKS

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+