Agnieszka Rayss

Agnieszka Rayss

Agnieszka Rayss jest fotografką, wykład­ow­czynią, kura­torką. Jest także współza­łoży­cielką kolek­tywu Sput­nik Pho­tos. Skończyła his­to­rie sztuki na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim, wykłada w School of Form Uni­w­er­sytetu SWPS.

Intere­suje się tem­atami związanymi z mitami, his­torią i jej rein­ter­pre­tacja, a także post­sowieckim dziedz­ictwem Europy Środkowo-​Wschodniej. Jej pier­wsze prace były poświę­cone pop­kul­tur­owym prze­ja­wom transformacji.

Opub­likowała albumy fotograficzne: “Z zapisków kolekcjon­era”, “Tu się zaczyna koniec miast” (2015) – o indus­tri­al­nej, niepoko­jącej stronie orga­nizmów miejs­kich, i „Amer­i­can Dream” – o trans­for­ma­cji kul­tur­al­nej i tri­um­fie pop kul­tury w Europie Środ­kowo Wschodniej.

Więcej:

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+