Jakub Dziewit

Jakub Dziewit

Jakub Dziewit – kul­tur­oz­nawca o zacię­ciu antropo­log­icznym, metafo­tograf, ani­ma­tor kul­tury, nieza­leżny kura­tor. Autor mono­grafii naukowych Aparaty i obrazy. W stronę kul­tur­owej his­torii fotografii oraz Ocalać. Zofia Rydet a fotografia wer­naku­larna (wraz z Adamem Pisarkiem).

Autor albumu Thi­sis not another Mar­tin Par­rex­hi­bi­tion oraz kilku fotograficznych wys­taw indy­wid­u­al­nych; kura­tor ponad 20 wys­taw fotograficznych i malarskich.

W dzi­ałal­ności badawczo-​naukowej zaj­muje się kul­turą wiz­ualną oraz wyko­rzys­taniem mediów w antropologii. W pracy twór­czej stawia pyta­nia o możli­wości i uwarunk­owa­nia medium fotografii.

Wykład­owca warsz​taty​-fotograficzne​.org.

Więcej: dziewit​.art​.pl

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+