Bogusz Jan Szulc

Bogusz Jan Szulc

Urod­zony w 1993 w Lesznie, obec­nie zamieszkały i tworzący w Krakowie. Absol­went fotografii na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu (dawne ASP), obec­nie stu­dent Sztuki Oper­a­torskiej w Szkole Fil­mowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

W swo­jej pracy twór­czej posługuje się wyłącznie tech­nikami trady­cyjnymi (potocznie zwanymi anal­o­gowymi) zwłaszcza intere­suje go uzyski­wanie sur­re­al­isty­cznych efek­tów wiz­ual­nych bez uży­cia post­pro­dukcji cyfrowej. Jego prace pojaw­iały się na kilku­nastu wys­tawach zbiorowych i indywidualnych.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+