Zbigniew Libera

Zbig­niew Lib­era to jeden z najważniejszych pol­s­kich artys­tów. Jego prace – fotografie, filmy wideo, insta­lacje, obiekty i rysunki – w przenikliwy i przewrotny intelek­tu­al­nie sposób grają ze stereo­ty­pami współczes­nej kul­tury. Jego wstrząsające prace wideo z lat 80. (m.in. „Obrzędy intymne” i „Persew­er­acja misty­czna”) wyprzedz­iły o 10 lat falę „sztuki ciała”. W połowie lat 90. Lib­era zaczyna tworzyć „Urządzenia korek­cyjne” – obiekty będące przetworze­niem ist­nieją­cych już pro­duk­tów, przed­miotów masowej kon­sumpcji (m.in. „Uni­ver­sal Penis Expander” czy „Body Mas­ter. Zestaw zaba­wowy dla dzieci do lat 9″).

Pro­jek­tuje także przetwor­zone zabawki, prace odsła­ni­a­jące mech­a­nizmy wychowywa­nia, edukacji i tresury kul­tur­owej, z których najgłośniejszą staje się „Lego. Obóz kon­cen­tra­cyjny”. Od tego też czasu jest jed­nym z filarów tzw. sztuki kry­ty­cznej, również w sen­sie insty­tucjon­al­nym – mimo roz­woju kari­ery cały czas blisko związany jest z środowiskami nieza­leżnymi i sceną offową. W ostat­nich lat­ach zaj­muje się głównie fotografią, a szczegól­nie specy­fiką fotografii pra­sowej, tym jak media ksz­tał­tują naszą pamięć wiz­ualną i manip­u­lują obrazem his­torii (serie prac „Pozy­tywy” i „Mis­tr­zowie”, 2003).

Więcej na stronie artysty

Zobacz galerię:
(zdję­cia dzięki uprze­j­mości Galerii Raster)

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+