Tymoteusz Słowik

Tymo­teusz Słowik – urod­zony w 1983 roku w Lublinie, lekarz wetery­narii, spec­jal­ista radi­ologii wetery­naryjnej. Obec­nie pracuje w Ośrodku Medy­cyny Doświad­czal­nej Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Lublinie, gdzie jest członkiem między­nar­o­dowego zespołu badaw­czego rozwi­ja­jącego tech­nologię wysokopolowego rezo­nansu magnetycznego.

Prześwi­etle­nia” stanowią frag­ment zbioru około dziesię­ciu tysięcy radi­ogramów diag­nos­ty­cznych i badaw­czych zwierząt i ich wyi­zolowanych narządów, roślin oraz wyt­worów kul­tury naszego gatunku, pow­stałych w ciągu pię­ciu lat pracy klin­icznej i badaw­czej. Wys­tawa prezen­towana jest na trzech płaszczyz­nach. Pier­wszą stanowią radi­ogramy, drugą jest ich opis tech­niczny, trze­cia zaś, inter­pre­ta­cyjna, jest wizją ewolucji materii, życia i kultury.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+