Kamil Myszkowski

Kamil Myszkowski - autoportret

Kamil Myszkowski – Artysta fotografik, twórca insta­lacji i wideo, kolekcjoner fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.

Członek Pol­skiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Medi­ami. Dok­torant w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach. Stype­ndysta Prezy­denta Miasta Sos­nowca w Dziedzinie Kul­tury w 2020 roku. Nauczy­ciel fotografii. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych instytucji.

Autorskie wys­tawy to między innymi: „Album do negaty­wów”, „Obrazy metafor” z Krzysztofem Szlapą, „Roz­pad Odbi­cia” z Krzysztofem Pal­ińskim, „Trze­cie oko”, „Krótka opowieść o taśmie fil­mowej”, „Nie jestem tą samą rzeką”, „Foto­syn­teza”, „Odwró­cona Bib­lioteka”, „W przeczeka­niu”, Pro­jekt „Twarzysze”.

Kamil Myszkowski - autoportret

Jest także uczest­nikiem wys­taw zbiorowych. Jego prace zna­j­dują się w zbio­rach insty­tucji i kolekc­jach prywatnych.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+