Kamil Myszkowski

Kamil Myszkowski - autoportret

Artysta fotografik, twórca insta­lacji i wideo, kolekcjoner fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Dok­torant w Zakładzie Fil­moz­naw­stwa i Wiedzy o Medi­ach na Wydziale Filo­log­icznym Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski. Uczest­niczy także w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. We współpracy z Krzysztofem Szlapą prowadzi warsz­taty fotograficzne, dla różnymi insty­tuc­jami (między innymi Muzeum Śląskie, Gale­ria Sztuki Współczes­nej BWA Katow­ice, Dom Kul­tury Chwałow­ice w Ryb­niku i inne).

Współprowadzi cyk­liczne spotka­nia fotograficzne „Herbata i Fotografia” w Galerii Katow­ice ZPAF. Autorskie wys­tawy między innymi: „Obrazy metafor” z Krzysztofem Szlapą, „Roz­pad Odbi­cia” z Krzysztofem Pal­ińskim, „Trze­cie oko”, „Krótka opowieść o taśmie fil­mowej”, „Nie jestem tą samą rzeką”, „Foto­syn­teza”, „Odwró­cona Bib­lioteka”, „W przeczeka­niu”, Pro­jekt „Twarzysze”). Jest także uczest­nikiem wys­taw zbiorowych. Jego prace zna­j­dują się w zbio­rach Pałacu Schoena – Muzeum w Sos­nowcu, Indus­tri­al­nego Cen­trum Kul­tury w Ryb­niku i kolekc­jach pry­wat­nych. www​.kamilmyszkowski​.word​press​.com

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+