Zofia Rydet

Jedna z najwybit­niejszych postaci fotografii pol­skiej.
Urodz­iła się 5 maja 1911 roku w Stanisła­wowie (obec­nie Ukraina). Od lat 60. czyn­nie uczest­niczyła w życiu artysty­cznym, tworząc cykle „Mały człowiek”, „Czas przemi­ja­nia” i „Świat uczuć i wyobraźni”.

Od 1978 roku, prak­ty­cznie do końca swej twór­c­zości, real­i­zowała swoje najważniejsze doko­nanie artysty­czne – „Zapis socjo­log­iczny” – wyko­naną w kilkudziesię­ciu tysią­cach negaty­wów mon­u­men­talną doku­men­tację człowieka i społeczeństwa, real­i­zowaną samodziel­nie w kilku­nastu wojew­ództwach w całej Polsce i za granicą. W roku 1980 zaprezen­towała kon­cep­tu­alny cykl „Nieskońc­zoność dale­kich dróg”.

Ostat­nią jej ważną serią stała się, real­i­zowana na przełomie lat 80. i 90., „Suita śląska”, na którą składają się kolaże i fotomon­taże, zaw­ier­a­jące auto­cy­taty z wcześniejszych fotografii, głównie z „Zapisu socjo­log­icznego”. Artys­tka skom­ponowała je na ksz­tałt ludowych przed­staw­ień sakral­nych, dopeł­ni­a­jąc fotografie pol­nymi kwiatami, frag­men­tami tkanin i wycinkami z gazet.

Prace Zofii Rydet zna­j­dują się w najważniejszych zbio­rach pol­s­kich, w tym: w Muzeum Nar­o­dowym we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskim w Katow­icach, Muzeum Fotografii w Krakowie, a także zagranicznych: m.in. w Museum of Mod­ern Art w Nowym Jorku, Cen­tre Georges Pom­pi­dou w Paryżu, Museum of Mod­ern Art w Kioto i w National Museum of Pho­tog­ra­phy, Film and Tele­vi­sion w Brad­ford.
Zofia Rydet zmarła 24 sierp­nia 1997 roku w Gli­wicach.
Główna część jej dorobku artysty­cznego aktu­al­nie zna­j­duje się w depozy­cie Fun­dacji im. Zofii Rydet, której celem jest pro­mocja i redefin­iowanie twór­c­zości artystki.

Fundacja Rydet

“Zapis socjo­log­iczny” (19781990).

Podob­nie jak więk­szość twór­ców powo­jen­nych, autorka „Zapisu socjo­log­icznego” do fotografii dochodz­iła drogą ama­tora: poprzez namiętne fotografowanie, spotka­nia, dyskusje, wza­jemną kry­tykę w gronie zapaleńców. Może to właśnie spraw­iło, że dzieło Zofii Rydet nie zna ograniczeń; wzięło się z potrzeby, nie z kalkulacji.

Już w wieku bardzo dojrza­łym – w momen­cie spre­cy­zowa­nia kon­cepcji Zofia Rydet miała 67 lat – zaczęła tworzyć swoje opus mag­num: „Zapis socjo­log­iczny”, cykl niema­jący odpowied­nika w pol­skiej fotografii, gigan­ty­cznych rozmi­arów portret ludzkiej rodziny we wnętrzu. Kon­tyn­uowała go wszędzie, gdzie się znalazła, przeła­mu­jąc własną słabość. „Zapis” to kilka­naś­cie tysięcy negaty­wów, w olbrzymiej części niewyko­rzys­tanych, bo nie star­czyło życia na pracę.

Pier­wsze pre­cyzyjne notatki autorki doty­czące prac nad „Zapisem socjo­log­icznym” pochodzą z 1978 roku. Pier­wszy pomysł na cykl pow­stał już w lat­ach 60., jed­nak dość obsz­erny mate­riał fotograficzny z wcześniejszego okresu twór­c­zości – w dużej mierze speł­ni­a­jący założe­nia „Zapisu” – nie został do niego włączony.

Na główny trzon całego zbioru – obrazy określane jako uję­cia kanon­iczne – złożyły się wiz­erunki mieszkańców wsi i miast, pow­stałe w różnych rejonach Pol­ski oraz za granicą. Łączy je ścisły rygor kom­pozy­cyjny. Ukazują ludzi – poje­dynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszka­nia. Fotografie wyko­nano przy uży­ciu lampy błyskowej, z zachowaniem jak najsz­er­szego obrazu całego wnętrza oraz jak najwięk­szej głębi ostrości. Cykl, na który złożyło się także kilka mniejszych, dopeł­ni­a­ją­cych zestawów fotografii („Obec­ność”, „Mit fotografii”, „Kobi­ety na pro­gach”, „Zawody”), kon­tyn­uowany był przez artys­tkę aż do lat 90.

W całości zdig­i­tal­i­zowany cykl – ponad 12 000 zdjęć można oglą­dać na www​.zofi​ary​det​.com

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+