Tomasz Rak

Głównie zaj­muje się doku­mentem, a ulu­bionym tem­atem jego prac jest indus­tri­alny Śląsk oraz architek­tura i ele­menty pejzażu. Swoje fotografie prezen­tował na licznych wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.

Zaj­muje się trady­cyjną tech­niką bro­mowo – sre­brową w klasy­cznej formie: negatyw – pozy­tyw. Jed­nak posługuje się także nowoczes­nymi narzędzi­ami obra­zowa­nia. Jest członkiem ZPAF od 2002 roku.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+