Łukasz Kapa

Łukasz Kapa – rocznik ’89 – arche­olog, a zamiłowa­nia grafik i fotograf.

W swo­jej twór­c­zości kon­cen­truje się wokół tworzenia onirycznych, sen­su­al­nych portretów. Niedopowiedzenia, które tworzy nadają jego pra­com szczególny charak­ter oraz otwartą formę interpretacji.

Wciąż szuka nowych form wyrazu w fotografii – zaczy­na­jąc od fotografowa­nia tele­fonem, na błonach rentgenows­kich kończąc. Stara się aby formę dobierać zależnie do fotografowanej osoby oraz wizji.

Każdy człowiek jest dla niego inny, nie popada w schematy i cały czas posz­erza swoje hory­zonty w kwestii zrozu­mienia mod­eli oraz wyra­zie włas­nego „ja”.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+