Leon Para

Biografia ze strony Towarzystwa Miłośników Skoc­zowa:

Leon Para urodził się 28 czer­wca 1913 r. w Ślemie­niu k. Żywca w rodzinie Andrzeja i Jad­wigi z d. Wiewiórka, miał trzech braci: Jana, Leopolda i Władysława. Ze względów finan­sowych musiał prz­er­wać edukację, a następ­nie pode­j­mował się różnych dory­w­czych prac. W 1932 roku rodz­ina przeniosła się do Dębowca, a następ­nie do Skoc­zowa, gdzie Leon wraz z ojcem i braćmi pra­cował przy reg­u­lacji Wisły. W tym cza­sie wziął udział w stra­jkach robot­ników sezonowych i został aresz­towany za dzi­ałal­ność w KPP oraz kol­por­taż gazetki orga­ni­za­cji „Siła”. Po wybuchu II wojny wraz z innymi uchodź­cami opuś­cił Skoczów i udał się na wschód, gdzie znalazł pracę u gospo­darza na Wołyniu. Aresz­towany przez NKWD w czer­wcu 1940 roku trafił do syberyjskiego łagru, skąd został zwol­niony po ustal­e­ni­ach paktu Siko­rski– Majski. We wrześniu 1943 roku został żołnierzem tworzącej się I Armii Wojska Pol­skiego, z którą przeszedł cały szlak bojowy aż do Berlina, najpierw jako żołnierz piechoty, następ­nie Dywiz­jonu Arty­lerii Samo­chodowej, a później starszy pis­arz sztabu.

Po powro­cie do Skoc­zowa w 1946 roku założył rodz­inę– z żoną Weroniką z d. Rajczyk doczekał się trójki dzieci: Czesławy, Mirosławy i Leszka. Od 1946 do 1970 roku pra­cował na różnych stanowiskach w skoc­zowskim mag­is­tra­cie. Po reor­ga­ni­za­cji admin­is­tracji był kierown­ikiem dzi­ału zaopa­trzenia MPGK. W 1972 roku z powodu złego stanu zdrowia po prze­by­tych zawałach przeszedł na rentę. Zmarł 2 lutego 1975 roku.

Poza pracą zawodową był czyn­nym społecznikiem, przede wszys­tkim zaan­gażowanym w dzi­ałal­ność Ochot­niczej Straży Pożarnej, gdzie pełnił funkcję prze­wod­niczącego Komisji Rewiz­yjnej (19531965) oraz sekre­tarza (19651975). W dowód uzna­nia został odz­nac­zony Brą­zowym i Sre­brnym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa”.

Wybrany w grud­niu 1965 roku sekre­tarzem nowopow­stałego Towarzystwa Miłośników Skoc­zowa (które wów­czas jed­nak nie rozpoczęło fak­ty­cznej dzi­ałal­ności), wszedł później w skład Komitetu Obchodów 700– lecia miasta.

Pasja fotograficzna pozostała Leonowi Parze od cza­sów służby w wojsku, jed­nak dopiero w lat­ach powo­jen­nych rozwinęła się na dobre, sta­jąc się dom­i­nantą życia całej jego rodziny. Prezen­towane zdję­cia nie są tylko i wyłącznie zapisem doku­men­tal­nym, ale często prze­myślanym i dopra­cow­anym pro­duk­tem wizji artysty­cznej. Ich tem­atyka jest bardzo różnorodna, są to zarówno repor­taże z uroczys­tości państ­wowych (np. pochody pier­ws­zoma­jowe), miejs­kich (imprezy strażackie, Dni Skoc­zowa, Dożynki, jubileusze), widoki ulic, poszczegól­nych budynków, pejzaże Skoc­zowa i najbliższych okolic. Dużą grupę stanowią portrety rodziny Leona Pary, a także skoc­zowian, uję­tych na tle miejskiego kra­jo­brazu. Wysoka wrażli­wość artysty­czna cechuje zdję­cia przy­rody, które poprzez umiejętne kadrowanie i oper­owanie niemal malarskim światło­cie­niem upod­ab­ni­ają je do obrazów.

Należy pod­kreślić, że Leon Para nie był– jak zwykle się mówi– fotografem ama­torem, lecz raczej artystą fotografikiem. Patrząc na otacza­jący świat przez obiek­tyw aparatu nie tylko reje­strował rzeczy­wis­tość, ale także ją kre­ował. Swo­jej fotograficznej pasji odd­awał się w każdej wol­nej chwili, czego efek­tem jest imponu­jąca ilość zdjęć.

Liczący blisko sześć tysięcy fotografii i negaty­wów dorobek Leona Pary obe­j­muje lata 19541974. W całości został zaku­pi­ony w sty­czniu 1981 roku przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Skoc­zowa, które chci­ało w ten sposób uchronić od rozproszenia wspani­ały zbiór, stanow­iący ważny mate­riał ikono­graficzny dla miasta i najbliższych okolic. W okre­sie od grud­nia 1985 roku do marca 1987 roku członkowie TMS poświę­cali kilka godzin tygod­niowo na inwen­taryza­cję zdjęć: układanie, wkle­janie i opisy­wanie niewielkiej wielkości odbitek, tzw. „wglądówek”, które poseg­re­gowano według daty wyko­na­nia na 9 albumów.

Fotografie wyko­nane przez Leona Parę ilus­trują więk­szość pub­likacji i opra­cowań, które doty­czą zarówno his­torii, jak i współczes­nego Skoc­zowa. Były i są nadal wyko­rzysty­wane jako zagadki obrazkowe w różnych konkur­sach, orga­ni­zowanych przez Towarzystwo Miłośników Skoc­zowa. Wybrane zdję­cia TMS prezen­towało w 1982 oraz 1985 roku w cyklu „Okno na Skoczów”- na wys­tawach skle­powych w rynku. Nato­mi­ast jedyną dużą wys­tawę mono­graficzną jego fotografii pt. „Skoczów, który przem­inął”, można było zobaczyć od 21 do 25 maja 1986 roku w świ­etl­icy Spółdzielni Mieszkan­iowej „Wspól­nota” przy ul. Targowej.

Dzięki pasji Leona Pary Skoczów może się poszczy­cić unikalnym zbiorem zdjęć, obrazu­ją­cych, jak wyglą­dało miasteczko, które najs­tarsze pokole­nie skoc­zowian pamięta jeszcze z dzieciństwa, a ich potomkowie mogą cho­ciaż w ten sposób poznać.

Więcej na stronie Towarzystwa Miłośników Skoczowa

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+