Michał Buddabar

Jako twórca tworząc fotografię, jestem w stanie w jakiś sposób sprowokować odbiorcę do takich czy innych dzi­ałań emocjon­al­nych i intelek­tu­al­nych. Kon­trow­er­syjny temat wcale nie świad­czy o mojej chorej psy­chice , jak wiele osób pisze. Prowokacja może być udana lub nie, ale w dużej mierze zależy od osoby która ją odbiera, od jej doświad­czeń życiowych. Najbardziej udana jest ta, która porusza i zmusza do analiz. Co do odbiorcy, ważna jest jego relacja ze zdję­ciem. Uważam, że fotografia ist­nieje póki porusza w jakiś sposób odbiorcę do zatrzy­ma­nia się nad nią. Zdję­cia wzbudzają emocje prze­cież nie dlat­ego, że coś nam tłu­maczą, ale dlat­ego, że sami ją sobie tłu­maczymy tym co mamy w głowie. Każdy z odbior­ców nakłada swoje „fil­try”, ale inter­pre­tacje są podobne.

Michał Bud­d­a­bar rocznik 1974

Pochodzi z Warszawy choć dużą część dziecię­cych lat spędził za granicą. Obec­nie mieszka i tworzy w Warsza­wie. Z zawodu grafik reklam­owy. Fotogra­fuje od 2008 roku. Już pier­wsze jego prace spotkały się z dużym zain­tere­sowaniem. Jego styl jest bardzo rozpoz­nawalny, a fotografie opub­likowane bez pod­pisu są z łat­woś­cią kojar­zone ze stylem Michała, mimo że nie sto­suje post­pro­dukcji. Jak sam mawia zawdz­ięcza to temu, że nigdy nie przeczy­tał żad­nego podręcznika o fotografii i nikt nie uczył go fotografii. Pracuje tylko na aparat­ach trady­cyjnych. Pasjonuje go fotografia człowieka od sze­roko rozu­mi­anego aktu po doku­ment. Szczegól­nie znane są jego portrety socjo­log­iczne. Obec­nie prócz dużej akty­wności twór­czej prowadzi warsz­taty fotograficzne z cyklu – jak nie robić zdjęć.

Wyróżnień, jak i pub­likacji miał bardzo wiele. Spisy­wać zaczął je dopiero od 2016 r.

Bio

09.2016 Wyróżnie­nie w między­nar­o­dowym konkur­sie „Portret Prawdziwy”
05.2016 Fotografia na okładce i wywiad w mag­a­zynie Obscurny​.com
04.2016 Orga­ni­za­tor, kura­tor i uczest­nik zbiorowej wys­tawy fotograficznej „40 twarzy Bersza” Leica Gallery w Warsza­wie
03.2016 I miejsce w kat­e­gorii Fasion w konkur­sie ogól­nokra­jowym mag­a­zynu ASF Złoty Kadr
03.2016 III miejsce w kat­e­gorii AKT w konkur­sie ogól­nokra­jowym mag­a­zynu ASF Złoty Kadr
03.2016 Trzy zdję­cia wyróżnione w kat­e­gorii DOKU­MENT mag­a­zynu ASF Złoty Kadr
02.2016 Wys­tawa zdjęć z serii „BEZ­MOC” Gale­ria OKO we Wrocławiu
01.2016 Wyróżnie­nie „FOTOGRAF MIESIĄCA” por­talu art​fo​tos​.pl
01.2016 Spec­jalne wyróżnie­nie „PORT­FO­LIO ROKU 2015” przez redakcję por­talu MAX​MOD​ELS​.pl

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+