Michał Patroń

Fotograf, muzyk. Jako fotore­porter współpra­cował z Pol­ską Agencją Fotografów „Forum” i „Dzi­en­nikiem Wschod­nim”. Redak­tor inter­ne­towego mag­a­zynu fotograficznego „Obscurny”, współtwórca pro­jektu fil­mowego INN LUBLIN, entuz­jasta fotografii klasy­cznej, fotore­por­tażu i doku­mentu fotograficznego.

Wykład­owca w Lubel­skiej Szkole Fotografii i Lubel­skiej Szkole Sztuki i Pro­jek­towa­nia. W 2014 roku brał udział w „Eas­treet” – pro­jek­cie doty­czą­cym fotografii ulicznej Europy Wschod­niej. W 2015 roku otrzy­mał stype­ndium Prezy­denta Miasta Lublin, w tym samym roku zdobył pier­wsze miejsce w konkur­sie fotografii pra­sowej „Grand Press Photo” w kat­e­gorii „Życie codzi­enne”. Final­ista „Grand Press Photo 2017”.

Ma na kon­cie wys­tawy indy­wid­u­alne, zbiorowe w kraju i za granicą.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+