Michał Patroń

Michał Patroń: mag­is­ter sztuki, absol­went studiów pody­plo­mowych (kierunek: fotografia) na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył z wyróżnie­niem dziekana. Współpra­cował z Pol­skią Agencją Fotografów „Forum”, „LAJF – mag­a­zyn lubel­ski” i „Dzi­en­nikiem Wschod­nim”, współredak­tor inter­ne­towego mag­a­zynu „Obscurny”. Entuz­jasta fotore­por­tażu i dokumentu.

Zaj­muje się foto-​edukacją i pop­u­laryza­cją fotografii wśród dorosłych i młodzieży – na tym polu współpracuje z Cen­trum Kul­tury w Lublinie współt­worząc Akademię Odkryć Fotograficznych. W 2014 roku brał udział w „Eas­treet”, pro­jek­cie doty­czą­cym fotografii ulicznej Europy Wschod­niej. W 2015 roku otrzy­mał stype­ndysta Prezy­denta Miasta Lublin, w tym samym roku zdobył pier­wsze miejsce w konkur­sie fotografii pra­sowej „Grand Press Photo” w kat­e­gorii „Życie codzi­enne”, final­ista Grand Press Photo 2017. Ma na kon­cie kilka wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+