Michalina Hendrys

Michalina Hendrys

Mieszkam i tworzę w Krakowie. Jestem absol­wen­tką Fotografii na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Mój dyplom mag­is­ter­ski „Auto­portret” został zaprezen­towany na wys­tawie „Najlep­sze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014″ w Wielkiej Zbro­jowni w Gdańsku. Swoje prace prezen­towałam na wielu wys­tawach w Polsce i za granicą. Intere­suje się tech­nikami alter­naty­wnymi fotografii, a zwłaszcza fotografią otworkową. Tworzę zarówno zdję­cia otworkowe a nawet wieleset-​otworkowe jak i filmy oparte na zjawisku ciemni optycznej.

W swoich pro­jek­tach zgłębiam relację fotografii z naturą. Wraz z mężem tworzę grupę Światłoczuli – prowadząc warsz­taty fotografii eksperymentalnej.

W ostat­nich lat­ach speł­niam się twór­czo również w ceram­ice. Tworząc zarówno biżu­terię, naczy­nia jak i więk­sze formy np. lampy i umywalki.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+