Kasia Kalua Kryńska

Kasia Kalua Kryńska

Artys­tka wiz­ualna, architekt, fotografik.

Spec­jal­izuje się w fotografii emocjon­al­nej, portre­towej i krea­cyjnej, posługu­jąc się fotografią trady­cyjną, alter­naty­wną oraz mix-​media. Ekspery­men­tuje z XIX-​wiecznymi proce­sami fotograficznymi oraz z mate­ri­ałami światłoczułymi. Autorka albumu cyjan­otypii Blue Moon Gar­den. Jej twór­c­zość jest poe­t­y­cka, ekspresyjna i wychodzi poza kanony fotografii klasycznej.

Absol­wen­tka Politech­niki Warsza­wskiej, Europe­jskiej Akademii Fotografii i Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskała stopień dok­tora w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­wie w 2016 roku. Należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (ZPAF). Wykład­owca i juror w konkur­sach fotograficznych. Prowadzi autorskie warsz­taty z alter­naty­wnych i his­to­rycznych tech­nik fotograficznych.

Współpracuje z insty­tuc­jami kul­tury i gale­ri­ami. Jej prace były pokazy­wane na licznych wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w Polsce i za granicą m.in: Irlandii, Por­tu­galii, Holandii, Niem­czech, Hisz­panii i w Stanach Zjed­noc­zonych oraz zna­j­dują się w pry­wat­nych kolekc­jach. Lau­re­atka konkursów fotograficznych: Black&White Spi­der Awards, Inter­na­tional Color Award, Pho­tos de Femmes. Jej seria Between Two Moons w tech­nice mokrego kolo­di­onu zajęła I miejsce w konkur­sie Wet Plate Com­pe­ti­tion Canada.

Serią Cichość Serca w tech­nice cyjan­otypii zdobyła Grand Prix w ramach Vin­tage Photo Fes­ti­val. Serią Blue Moon Gar­den zajęła III miejsce w między­nar­o­dowym konkur­sie JMCA oraz wyróżnie­nie na Fine Art Pho­tog­ra­phy Awards. Serią LIMFA zajęła I miejsce w między­nar­o­dowym konkur­sie Julia Mar­garet Cameron Awards. Jej prace prezen­towane były na fes­ti­walach: analog­NOW!, Berlin Photo Week, Foto Art Fes­ti­val, Month of Pho­tog­ra­phy Bratislava oraz Bien­nial of Fine Art and Doc­u­men­tary Pho­tog­ra­phy w Barcelonie.

Pub­likowała m.in w SHOTS Mag­a­zine, SOURA Mag­a­zine, BLOW Photo Mag­a­zine, PRISM Photo Mag­a­zine, SEITIES, The Hand Mag­a­zine, FotoNos­trum Mag­a­zine, Photo Trou­vée Mag­a­zine i innych.

www​.kalua​.pl

www​.insta​gram​.com/​k​a​s​i​a​.​k​a​l​u​a​.​k​r​ynska

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+