Witold Jacyków

Witold Jacyków

Fotograf, ped­a­gog, malarz.

Pracuje w Insty­tu­cie Sztuk Plas­ty­cznych Uni­w­er­sytetu Śląskiego filii w Cieszynie.

Pro­fe­sor sztuk filmowych.

Obszary zain­tere­sowań fotograficznych:

  • insc­eniza­cja fotograficzna,
  • portret,
  • fotografia uliczna,
  • wszelkie zjawiska inspiru­jące wizualnie.

Recen­zent w prze­wodach awan­sowych w zakre­sie fotografii i filmu.

Współredak­tor i uczest­nik mono­grafii naukowych pt. „Obraz – między real­noś­cią a wirtu­al­noś­cią, reflek­sją a prak­tyką artysty­czną”, „Ogród – miejsce upraw czy sym­bol”, „Doku­ment i kreacja artysty­czna jako dopeł­ni­a­jące się formy obra­zowa­nia rzeczy­wis­tości”, „(Re)interpretacje – między prak­tyką twór­czą a dyskursem”

Prowadzi dzi­ałal­ność wys­taw­i­en­niczą i pop­u­laryza­torską w dziedzinie fotografii.

Lau­reat nagrody Prezesa Fun­dacji Cen­trum Fotografii na 5 biel­skim fes­ti­walu sztuk wiz­ual­nych 2022.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+