Łukasz Fajfrowski

Łukasz Fajfrowski

Łukasz Fajfrowski, ur. 1975 r.
Fizyk, pro­gramista, fotograf ama­tor, pra­cownik tech­niczny na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym we Wrocławiu – Pra­cow­nia Anal­izy Ele­men­tarnej i Badań Strukturalnych.

Wcześniej pra­cował w Insty­tu­cie Nis­kich Tem­per­atur i Badań Struk­tu­ral­nych PAN, Między­nar­o­dowym Lab­o­ra­to­rium Sil­nych Pól Mag­ne­ty­cznych i Nis­kich Tem­per­atur oraz w Zakładzie Biofizyki na Uni­w­er­syte­cie Medycznym.

Pier­wsze swoje zdję­cie solary­graficzne opub­likował w 2013 r.
Współtwórca pro­jektu i strony www poświę­conych analemie: www​.analemma​.pl
Pomysło­dawca pro­jektu solary­graficznego „NxN”: www​.analemma​.pl/nxn
Współor­ga­ni­za­tor kilku warsz­tatów solarygraficznych.

Pub­likacje:

 • Zdję­cie analemy na APOD, marzec 2014
 • Zdję­cie analemy w New Sci­en­tist, 2014
 • O fotografowa­niu analemy”, Fajfrowski, Ł.; Zapiór, M.: Ura­nia – Postępy Astronomii, 62014
 • Solary­graficzne zdję­cie zaćmienia Słońca, Ura­nia – Postępy Astronomii, 22015
 • Zdję­cia analem. Ura­nia – Postępy Astronomii, 20162018.
 • Zdję­cia i artykuł w albu­mie „Solar­i­grafie” pod red. Marka Jasińskiego, 2016

Wys­tąpi­enia:

 • Wywiady telewiz­yjne, m. in. w TVP3 Opole oraz w pro­gramie „Wsta­jesz i wakacje” J. Kuźniara.
 • Sem­i­nar­ium o solary­grafii w Między­nar­o­dowym Lab­o­ra­to­rium Sil­nych Pól Mag­ne­ty­cznych i Nis­kich Tem­per­atur, Wrocław 2016
 • Sem­i­nar­ium o solary­grafii w Insty­tu­cie Nis­kich Tem­per­atur i Badań Struk­tu­ral­nych PAN, Wrocław 2017
 • Wykład o fotografowa­niu analemy w ramach Brzeskiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej, Brzeg 2017

Ważniejsze wys­tawy:

 • Wys­tawa indy­wid­u­alna pod­czas Wrocławskiej Nocy Lab­o­ra­toriów, Wrocław 2016
 • Wys­tawa zbiorowa w ramach Dol­nośląskiego Fes­ti­walu Nauki, Wrocław 2016
 • Wys­tawa zbiorowa: „Solar­i­grafia… obrazy mal­owane Słońcem”, Warszawa 2016
 • Wys­tawa zbiorowa w ramach Brzeskiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej, Brzeg 2017
 • Wys­tawa zbiorowa: Time, Dilated: Earthly images of the sun and cos­mos, Brighton, UK 2018
 • Wys­tawa indy­wid­u­alna: „Architek­tura Luba­nia i okolic w fotografii solary­graficznej”, Lubań 2019
 • Wys­tawa tem­aty­czna: „Analemy solary­graficzne” w ramach kon­fer­encji z okazji 100 lecia pow­sta­nia Między­nar­o­dowej Unii Astro­nom­icznej. Czechy, Praga 2019.” 

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+