Sonia Firlej

Sonia Firlej

Absol­wen­tka Tkaniny artysty­cznej WSUS w Poznaniu.

Łączy fotografię anal­o­gową i cyfrową, z rysunkiem oraz grafiką. W swoich pra­cach naw­iązuje do sil­nych pow­iązań człowieka z naturą. Inspiracji poszukuje w zależnoś­ci­ach między nimi oraz w pozornej brzydocie.

W 20152016 roku miały miejsce dwie autorskie, pow­iązane ze sobą wys­tawy „Puls” w Poz­na­niu i we Wrocławiu. Jej prace znalazły się w wielu pub­likac­jach mag­a­zynów papierowych, inter­ne­towych a także na okład­kach płyt muzyków.

Na co dzień zaj­muje się również sze­roko rozu­mi­anym rękodziełem.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+