Anna Sielska

Anna Sielska

Urod­zona w Katow­icach w 1978 r. Fotografka. Absol­wen­tka i wykład­ow­czyni ASP w Katow­icach gdzie prowadzi zaję­cia w Pra­cowni Fotografii.

Absol­wen­tka Insty­tutu Fotografii Krea­cyjnej w Opavie (Czechy). Prezeska Fun­dacji Kul­tura Obrazu, dzi­ała­jącej na rzecz roz­woju i pro­mocji fotografii. Zaj­muje się zagad­nieni­ami doty­czą­cymi pracy z fotograficznym archi­wum społecznym.

Od kilku lat prowadzi warsz­taty doty­czące nar­racji fotograficznej oraz anal­izy obrazu fotograficznego.

Uczest­niczyła w wielu wys­tawach zbiorowych w kraju i za granicą. Ma na swoim kon­cie kilka­naś­cie wys­taw indy­wid­u­al­nych. Jest stype­ndys­tką Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego oraz Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego.

Więcej: www​.ankasiel​ska​.com

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+