Artur Rychlicki

Artur Rychlicki - autoportret

Artur Rych­licki jest urod­zonym i mieszka­ją­cym w Krakowie fotografem. Wychowywał się w rodzinie i środowisku współpracu­ją­cym z Tadeuszem Kan­torem oraz teatrem Cricot 2, co nie pozostało bez wpływu na jego postawę twór­czą. Jego prace prezen­towane były pod­czas indy­wid­u­al­nych wys­taw, m. in w Wielkiej Bry­tanii (Insty­tut Kul­tury Pol­skiej), Danii (Gale­ria siedz­iby Między­nar­o­dowego Czer­wonego Krzyża, Ronne), Niem­czech (Gale­ria Akademii Sztuk Pięknych w Saar­brucken), Francji (gale­ria La mai­son des asso­ci­a­tions Orlean), oraz w Polsce (Kraków, Katow­ice, Bielsko-​Biała, Toruń, Wrocław).

Rych­licki jest artystą, który – w odróżnie­niu od innych fotografów tworzą­cych w „cza­sach cyfry” – pracuje osten­ta­cyjnie, wręcz prowoku­jąco nieśpiesznie, oraz z (dla niek­tórych prze­sad­nym) namysłem pod­kreśla­ją­cym emocjon­alną stronę wypowiedzi artystycznej.

Rych­licki od początku XXI wieku prowadzi także w Katow­icach autorskie warsz­taty fotograficzne warsz​taty​-fotograficzne​.org. Stały się one zalążkiem dzi­ała­jącej od ponad dekady grupy twór­czej. Celem tych warsz­tatów – w odróżnie­niu od całej masy takich czy innych kursów fotografii jest przede wszys­tkim próba posz­erzenia języka, którym dys­ponuje fotografia (zarówno este­ty­cznego, jak i artysty­cznego) oraz nieśmi­ałe próby znalezienia w skost­ni­ałym, tech­nokraty­cznym, stech­ni­cy­zowanym świecie małych prze­błysków umier­a­jącego powoli humanizmu.

Zobacz galerię fotografii:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+