Jerzy Pustelnik

Urodził się w Cieszynie w 1950 roku. Mieszka w Ustro­niu. Ukończył policealne studium fotografia i film w Warsza­wie oraz stu­dia na kierunku ped­a­gogika pracy kulturalno-​oświatowej na Wydziale Pedagogiczno-​Artystycznym Filii Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Cieszynie.
Od 2001 pracuje na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Cieszynie na stanowisku fotografa-​dokumentalisty.

Zaj­muje fotografią i muzyką.

Od roku 1971 jest akty­wnym członkiem Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Autor około 20 indy­wid­u­al­nych wys­taw o tem­atyce jaz­zowej, prezen­towanych na fes­ti­walach Jazz Jam­boree Warszawa, Biel­ska Zadymka Jaz­zowa, Cieszyńska Jesień Jaz­zowa, Sile­sian Jazz Meet­ing Ryb­nik, Jazz w Ruinach Gli­wice, Kręgi Sztuki.

Autor i współuczest­nik wys­taw prezen­towanych na konkur­sach, fes­ti­walach fotograficznych, muzeach i gale­ri­ach sztuki: „Strzępki Światła”, „Po Prostu Fotografia”, „Wszys­tko inne”, „Na papierze”, „Przestrze­nie oso­biste”, ” Noc i dzień”, „Twarze, portrety, maski”, „Jaz­zgrafy”, Jazz we dwoje”, „Cieszyn-​Młodsi Bra­cia”, „Prezen­tacje”, „Światłość”, „W labiryn­cie grafiki”, „Jazz na dwa obiektywy”.

Współt­worzył z prof. Jerzym Wrońskim kop­ciogramy, wys­taw­iane w Katow­icach, Krakowie, Warsza­wie, Poz­na­niu, Cieszynie.
Autor zdjęć do płyt, fold­erów i cza­sop­ism jazzowych.

Inspirację czer­pie z muzyki i emocji jakie jej towarzyszą.

Zobacz galerię fotografii:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+