O festiwalu

Fes­ti­wal Fotografii Anal­o­gowej „Skofot”

SKOFOT

SKO­FOT – Skoc­zowski Fes­ti­wal Fotografii Anal­o­gowej – jest pier­wszym w Polsce wydarze­niem, które prezen­tuje współczesną fotografię anal­o­gową. Zade­bi­u­tował w 2015 roku w Skoc­zowie z inic­jatywy fotografa i ani­ma­tora kul­tury Jerzego Rzechanka. Ludzie którzy współt­worzą fes­ti­wal to pasjonaci fotografii i sztuki. Dzielą się swoimi pas­jami i chęt­nie czer­pią od innych. Nasz fes­ti­wal to przede wszys­tkim niezwykłe spotkanie pasjonatów fotografii. Jeśli jesteś jed­nym z nich serdecznie zapraszamy!

Zobacz tegorocznych artystów!

SKO­FOT w mediach

. . . .

Fes­ti­wal Fotografii Anal­o­gowej Sko­fot był dofi­nan­sowany z środ­ków budżetu Gminy Skoczów na lata 20162017. Hon­orowy patronat nad Fes­ti­walem objął Bur­mistrz Miasta Skoc­zowa Mirosław Sitko.

Profil Facebook
Google+