Wojciech Sternak

dr Woj­ciech Ster­nak
Fotograf i kul­tur­oz­nawca. Pra­cownik naukowo-​dydaktyczny Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Zaj­muje się teorią, prak­tyką i dydak­tyką fotografii (zwłaszcza doku­men­tal­nej). Autor tek­stów o fotografii oraz wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Intere­suje się szczegól­nie relacją podróży i fotografowa­nia. W 2006 roku wydał pier­wszy pol­ski album o katas­trofie czarnobyl­skiej „Cień czarnobyla”.

Od 2013 roku pracuje między innymi nad doku­men­tal­nym cyk­lem „Dopóki. Wisła” opowiada­ją­cym o naszej najwięk­szej rzece. Pop­u­laryza­tor fotografii, prowadzi warsz­taty i wykłady o fotografii dla uni­w­er­sytetów, szkół i ośrod­ków kul­tury w wielu mias­tach Polski.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+