Dominika Popiołek

Dominika Popiołek

Urod­zona w 1995 roku w Krakowie. Artys­tka zaj­mu­jąca się grafiką oraz fotografią.

Stu­diowała grafikę na Wydziale Sztuki Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego w Krakowie. Uczest­niczyła w pro­gramie Eras­mus + w Escola Supe­rior de Dis­seny i d’Arts Plàs­tiques de Catalunya. W 2019 uzyskała tytuł mag­is­tra sztuki real­izu­jąc dyplom artysty­czny w pra­cowni seri­grafii pod opieką dr hab. Stanisława Cholewy. W 2022 roku ukończyła Szkołę Kreaty­wnej Fotografii na Krakows­kich Szkołach Artysty­cznych. Obec­nie jest związana z pra­cownią kon­serwacji Archi­wum Nar­o­dowego w Krakowie, zaj­mu­jąc się kon­serwacją fotografii.

W swo­jej twór­c­zości łączy fotografię trady­cyjną z warsz­tatem graficznym. Inspiruje ją geome­tria i struk­tura miast, natury oraz otacza­jące nas rytmy i linie. W jej fotografi­ach człowiek zazwyczaj jest trak­towany jako figura wpa­sowana w kom­pozy­cję. Medium po które sięga najczęś­ciej to fotografia chemiczna. Intere­suje się tech­nikami szla­chet­nymi tj. Heli­ograw­iura, cyjan­otypia, czy guma chro­mi­anowa. Ekspery­men­tuje także z mate­ri­ałem światłoczułym, stara­jąc się zachować „dziecięcą nai­wność” swoich dzi­ałań, pozostaw­ia­jąc miejsce na tzw. przy­padek. Często spaceruje z aparatem anal­o­gowym po mieś­cie i fotogra­fuje życie uliczne.

Twór­czyni wys­tawy indy­wid­u­al­nej pt. „Przodkowie-​Potomkowie” zre­al­i­zowanej w czer­wcu 2022r. w Galerii 2 Światy w Krakowie. Brała udział w wielu wys­tawach zbiorowych. Posi­ada kilka nagród i wyróżnień w konkur­sach ogólnopol­s­kich oraz między­nar­o­dowych m.in. 2 miejsce w Konkur­sie Fotografii Artysty­cznej „Źródła”, wyróżnie­nie w Konkur­sie Fotograficznym „Then&Now 22020 oraz Grand Prix w konkur­sie Grafika Roku 2017.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+