Diana Bagińska

Diana Bagińska

Fotografia nigdy nie była dla mnie tylko obrazem – od samego początku czułam, że jest czymś więcej. Już pier­wsze szkolne pro­jekty pokazały mi, że fotografię trak­tuję jako swego rodzaju środek przekazu dla moich wewnętrznych zma­gań. Dzisiaj, mogę śmi­ało pokusić się o stwierdze­nie, że fotografia od zawsze była dla mnie formą autoter­apii. W swo­jej twór­czej pracy zrozu­mi­ałam, że najważniejszy jest pro­ces, a pow­sta­jąca fotografia jest jedynie sym­bol­icznym obrazem tego co jest w nas. Pry­wat­nie – marzę o powoła­niu insty­tucji propagu­jącej i podtrzy­mu­jącej świado­mość fotografii.

Rocznik 1995, pochodzi z Pod­la­sia. Członk­ini Sto­warzyszenia Forum Fotografii i Mul­ti­mediów. Od 2019 roku Absol­wen­tka Akademii Fotografii i Przed­siębior­c­zości w Białym­stoku. Uczest­niczka kilku wys­taw zbiorowych, między innymi: “Time of a Word – Time of a Pic­ture“ pod­czas Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Białys­tok INTER­PHOTO 2019. Orga­ni­za­torka pier­wszych fotograficznych warsz­tatów z ele­mentem autoter­apii – Warsz­taty Jed­nej Fotografii 2021.

WWW​.SWIA​TOCZULA​.PL

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+