Program SKOFOT 2018

6 lat temu
Plakat program SKOFOT 2018

Rozkład jazdy tegorocznej edycji!

Zobacz biogramy i prace

W jesi­enny week­end 1920 października Skoczów po raz kole­jny stanie się stolicą fotografii anal­o­gowej. W tute­jszym kul­towym Teatrze Elek­trycznym odbędą się spotka­nia z uznanymi twór­cami pracu­ją­cymi na klasy­cznych mate­ri­ałach. „Sko­fot” z założe­nia od samego początku prezen­tuje współczesną fotografię w jej anal­o­gowych klimatach.

Zaczy­namy w piątek od Gali Otwar­cia i spotkaniem z twór­c­zoś­cią jed­nej z leg­end pol­skiej fotografii repor­tażowej Anny Musi­ałówny. A w sobotę goś­cić u nas będzie: Tomasz Rak, Krzysztof Szlapa, Prze­mysław Kot oraz Joanna Chudy. Każdy z tych artys­tów reprezen­tuje inne spo­jrze­nie na fotografie anal­o­gową. Warto odwiedzić Sko­fot by przekonać się dlaczego w świecie oga­r­nię­tym tech­nologią cyfrową artyści wciąż tworzą na anal­o­gowych mate­ri­ałach fotograficznych.

Wstęp na wszys­tkie wydarzenia odby­wa­jące się w ramach Skoc­zowskiego Fes­ti­walu Fotografii Anal­o­gowej SKO­FOT jest bezpłatny.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat fes­ti­walu można znaleźć na pro­filu Sko­fot na Facebooku.

Orga­ni­za­torem Skoc­zowskiego Fes­ti­walu Fotografii Anal­o­gowej SKO­FOT jest sto­warzysze­nie „Wrzos” z Skoc­zowa przy współpracy z Urzę­dem Miasta Skoc­zowa, Miejskim Cen­trum Kul­tury „Inte­gra­tor”, Teatrem Elek­trycznym oraz ZSTiO w Skoc­zowie. Pro­jekt dofi­nan­sowany jest ze środ­ków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dota­cyjnego na rok 2018.

Zobacz jak dojechać

Profil Facebook
Google+